จังหวัดสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

จังหวัดสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

จังหวัดสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ มีองค์กรปกครอง จำนวน 2 แห่ง ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง ด้านสิ่งแวดล้อม

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 9 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านสาธารณสุข 3. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 5. ด้านสิ่งแวดล้อม 6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 8. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 9. ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ