จังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

จังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

จังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อรณรงค์รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงดังกล่าว

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวสูงกว่าปกติ โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถขณะเมาสุรา ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด โดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

จังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ ,มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ,มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ,มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยดำเนินการควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ