จังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

จังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

จังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงดังกล่าว

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวสูงกว่าปกติ โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถขณะเมาสุรา ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด โดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

จังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ ,มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ,มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ,มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยดำเนินการควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565