จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านยาเสพติดในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านยาเสพติดในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านยาเสพติดในพื้นที่

      วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการเป็นฝ่ายเลขานุการของการประชุมฯ มีผู้แทนจากสำนักงาน ปปส.เจ้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ มีปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอ และผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
     การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด อาทิ ด้านการปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ การปราบปรามกลุ่มนักค้ารายย่อย การยึดทรัพย์ การปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด, ด้านการบำบัดรักษาได้แก่ การนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทางสังคม การใช้ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ด้านการป้องกัน ได้แก่ การจัดระเบียบสถานบันเทิง สถานประกอบการที่คล้ายสถานบันเทิง การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา และด้านการบริหารจัดการแผนงานและนวัตกรรม โดยผลการดำเนินงานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่แต่ละด้าน มีความคืบหน้า เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ