จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ  ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี  เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

                   วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
                    จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดการเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงประทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
.ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับเสด็จฯ เพื่อเตรียมสถานที่ และเพื่อความพร้อมกิจกรรมรับเสด็จให้สมพระเกียรติต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ