จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาค) ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมี นายพงศักดิ์ แถมเดช คลังจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นายทะเบียนประวัติของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดในการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อนำไปสู่การเสนอแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการพัฒนาระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll) เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเบิกจ่ายเงิน 2 รอบ

สำหรับการจัดประชุมชี้แจงฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในภาพรวมของระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงื่อนไขของการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเป็น 2 รอบ แล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง โดยมี นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล่ำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ