จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE จากคณะอนุกรรมการระดับประเทศ พร้อมซักซ้อมการตอบคำถาม และรับมอบข้อสั่งการ ณ ห้องประชุมปากน้ำ อาคาร 5 ชั้น ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด TO BENUMBER ONE เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งผลการประกวดชมรมต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการตัดสินเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ และคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนน (รอบแรก 50 คะแนน) ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2566 ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะนำคะแนนสะสมในพื้นที่ไปรวมกับการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ