จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินมูลนิธิของสมเด็จพระยุพราช

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินมูลนิธิของสมเด็จพระยุพราช

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินมูลนิธิของสมเด็จพระยุพราช

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลรักษาที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มูลนิธิฯ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการกำหนดแนวทางในการสำรวจข้อมูลที่ดินซึ่งผู้มีจิตศรัทธามอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อนำไปใช้วางแผนในการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มูลนิธิฯ ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ มีที่ดินซึ่งผู้มีจิตศรัทธามอบให้มูลนิธิฯ จำนวน 10 แปลง โดยอยู่ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 7 แปลง อำเภอเมืองสมุทรปราการ 2 แปลง และ อำเภอบางบ่อ 1 แปลง โดยที่ประชุมได้เห็นชอบขอความร่วมมือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสมุทรปราการ ประเมินราคาที่ดินทั้ง 10 แปลง เพื่อกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เข้าไปดูแลที่ดินป้องกันการบุกรุก และเชิญชวนผู้สนใจเช่าที่ดินทั้ง 10 แปลงของมูลนิธิเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ