จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานบริการในพื้นที่อำเภอบางพลี ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม

จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานบริการในพื้นที่อำเภอบางพลี ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม

จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานบริการในพื้นที่อำเภอบางพลี ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม

     นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 นาย ออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
     ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญด้านการจัดระเบียบสังคมและกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบสังคมด้านการควบคุม กำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้มงวด กวดขัน และตรวจตราสถานที่ดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องเวลาเปิด-ปิด การให้บริการ ห้ามมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเข้าใช้บริการ ห้ามไม่ให้มีการพกพาอาวุธ ยาเสพติด ตลอดจนการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ค้าประเวณี การพนัน และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา รวมทั้งการการปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
     จังหวัดสมุทรปราการตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้บูรณาการความร่วมมือของฝ่ายปกครองจังหวัด อำเภอ ตำรวจ สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุม ตรวจตราและประชาสัมพันธ์ ให้สถานบริการ และสถานประกอบการที่มีการเปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้ปฏิบัติตามกฎมายที่กำหนด และปฏิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม โดยใช้แนวทางสถานบริการอยู่ได้ ประชาชนไม่เดือดร้อน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ