จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ นางกาญจนา ปั้นศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และผู้แทนจากโครงการลูกพระดาบส ร่วมเป็นเกียรติ ฯ จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้โอวาทพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปกครองและเด็กพิการที่เข้ารับมอบทุนในครั้งนี้

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงพระเมตตาประทานทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในปี 2566 มูลนิธิคุณพุ่ม จัดสรรทุนการศึกษาให้เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท สำหรับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการทุกประเภทที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กพิการให้ดีขึ้น
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ