จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 ที่บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2460

ในอดีตไทยเคยใช้ธงชาติหลายรูปแบบ ตามหลักฐานเริ่มตั้งแต่ก่อนปี 2325 ไทยเคยใช้ธงพื้นแดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยา จากนั้นวิวัฒนาการของธงชาติไทย เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปี 2394 เริ่มใช้ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสัญลักษณ์ ปี 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยสีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีเพื่อธำรงรักษาชาติ สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ และ สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และกำหนดให้เชิญและประดับธงชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ