จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566 (World Rabie Day 2003) ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัขและแมว มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยง

การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการควบคุมประชากร สุนัข-แมว และให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึง และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสุนัขและแมวเพื่อลดพาหะและการกระจายของโรคพิษสุนัขบ้า สามารถระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึก “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” ให้กับให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงและประชาชน

รวมทั้ง สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ