จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดสมุทรปราการ ณ คลองบางเพรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสมพร เกื้อสกุล ประมงจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมกับมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ มีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ได้รับสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 200,000 ตัว ลงในคลองบางเพรียง พร้อมกับส่งมอบพันธุ์ปลาให้กับตำบลบางเพรียงในแต่ละหมู่ เพื่อให้ประชาชนได้นำพันธุ์ปลาน้ำจืดนี้ ไปปล่อยในแหล่งน้ำในชุมชน เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ และนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งทาง กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีให้กับประมงจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ