จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวช

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวชเพื่อบำบัดฟื้นฟูพัฒนาทักษะและฟื้นฟูศักยภาพการใช้ชีวิตในสังคม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐินกุยยกานนห์” ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ในวันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ ต่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคม โดยข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่าคนไทยมีแนวโน้มประสบกับภาวะเครียดและซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีผู้ป่วยยาเสพติดจำนวนหนึ่ง มีความเสี่ยงที่อาจจะก่อความรุนแรง จึงต้องให้ความสำคัญกับการบำบัดฟื้นฟู ดูแลรักษา และติดตามผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งต่อผู้ป่วยเองและต่อสังคม จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต จากการใช้ยาเสพติด มาบำบัดฟื้นฟู จำนวน 40 คน มาดูแลช่วยเหลือในด้านต่าง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ