จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ทางขึ้น-ลง BTS ปากน้ำ) พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนตามกิจกรรมรวมพลังมหกรรมคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายในบริเวณงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารปลอดภัย โดยผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

รัฐบาลมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข เช่น การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเป็นกลไกสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่สามารถตอบสนอง นโยบายรัฐบาล “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุม ทั้งประเทศ” โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

จังหวัดสมุทรปราการได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการและเศรษฐกิจของประเทศ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ