จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยหน่วยงานภาคีเครือข่าย การให้ความรู้ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสมุทรปราการได้ประกาศใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564-2570 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติให้ทุกภาคส่วนสามารถนำนโยบายและยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปรับใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้มีทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพสูง มีการเตรียมระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน บูรณาการการจัดการทั้งด้านคน งบประมาณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่พร้อมใช้ในการเผชิญเหตุได้อย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน จะทำให้สามารถปกป้องลดความสูญเสีย และความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการเยียวยา และการฟื้นฟูที่มุ่งเน้นการฟื้นสภาพ และการซ่อมสร้างที่ยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่เติม และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ