จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งนำ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 ณ อุโบสถวัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลกหลังจากตรัสรู้ โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย รวมทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวทางของพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ