จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 72 รูป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ภายหลังจากเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ