จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พื้นที่ 3 บาง (บางพลี บางบ่อ บางเสาธง)

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พื้นที่ 3 บาง (บางพลี บางบ่อ บางเสาธง)

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พื้นที่ 3 บาง (บางพลี บางบ่อ บางเสาธง)

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงแรมสยามแมนดาริน่า ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จากอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง จำนวน 25 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมงาน

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนสร้างรายได้แก่ ผู้ประกอบการในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สู่ชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Soft Power ในพื้นที่ชุมชนส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ การสืบสานและต่อยอดจากเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถพัฒนาให้เกิดอาชีพรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในชุมชนได้

นอกจากนี้ ยังเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบต่อยอดพัฒนาทรัพยากรทุนทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการบูรณาการของทุกฝ่ายหันมาร่วมมือสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับชุมชน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ