จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2566

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก และยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คนดีศรีจังหวัด ประจำปี 2566 ใน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 13 – 25 ปี จำนวน 3 ราย และประเภทประชาชนจำนวน 5 ราย

สำหรับ “คนดีศรีจังหวัด” หมายถึงบุคคลที่ดำรงตนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู กระทำความดีและคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน องค์กร สังคม เหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชู

โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม 5 ประการ และให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือก ตามประเภทรางวัลคนดีศรีจังหวัด ประเภทละ 1 คน คือประเภทเยาวชนและประเภทประชาชน เมื่อจังหวัดดำเนินการคัดเลือกแล้ว ส่งให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำโล่รางวัลมอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ