จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมว มาทำหมัน พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลเมืองแพรกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการคุมกำเนิดประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้งเร่งขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 49 แห่ง ตามตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สถานการณ์การเกิดโรคในคน สถานการณ์การเกิดโรคในสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจสัตว์ และการควบคุมประชากรสัตว์ ภายในงานมีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข และแมวอย่างมีความรับผิดชอบ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ