จังหวัดสมุทรปราการ จัดเสวนาเกาะติดสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่เป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดเสวนาเกาะติดสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่เป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดเสวนาเกาะติดสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่เป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการเสวนา “เกาะติดสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ” ณ ห้องประชุมอาคารสภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้องค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนาในครั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการมีสถานประกอบกิจการ ประมาณ 16,720 แห่ง มีผู้ใช้แรงงาน ประมาณ 831,000 คน มีการดำเนินกิจกรรมด้านแรงงานมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยเมื่อเกิดปัญหาด้านแรงงาน เกิดข้อพิพาทแรงงาน ข้อขัดแย้ง ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ กระบวนการด้านแรงงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้บูรณาการแผนงานร่วมกันทุกหน่วยงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์แก้ไขปัญหาด้านแรงงานแบบองค์รวมจังหวัดสมุทรปราการ” ขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจึงได้จัดโครงการเสวนา “เกาะติดสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้กับองค์กรแรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการ การสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาด้านแรงงานได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถแข่งขันทางการค้าได้ในเวทีโลก เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ