จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 29 มิถุนายน 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 29 มิถุนายน 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 29 มิถุนายน 2566

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพระพุทธศาสนา และพระเถรานุเถระทุกรูป ร่วมการอบรมฯ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เห็นสมควรให้จัดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้ “ประจำวัด1 วัด 1 รูป ทั่วประเทศไทย เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับดำริจากสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งพระองค์ได้เล็งเห็น ความสำคัญของการบริบาลพระภิกษุไข้ โดยพบว่า พระภิกษุมีโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง การเจ็บป่วย และขาดการดูแลพยาบาลเบื้องต้น ในยามเจ็บไข้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ จึงเห็นสมควรให้จัดการอบรมฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ พระภิกษุ (มหานิกาย) จากวัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 300 รูป จากจำนวน 118 วัด ประกอบด้วย การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ และการประเมินผล การฝึกอบรม
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ