จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำกลุ่มพลังมวลชน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นพลังต่อต้านยาเสพติด ไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ผลิตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายในงานยังมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ

สมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทย ได้ยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยในปี 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ภายใต้กรอบแนวคิด”รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”เพื่อให้ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน”

ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดโดยได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการปิดล้อม/ตรวจค้นจับกุมดำเนินคดีผู้ค้า/ผู้ผลิต และนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดตามความเหมาะสมเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของจังหวัดสมุทรปราการ “ร่วมสร้างสังคมสมุทรปราการ ปลอดภัยจากยาเสพติด”
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ