จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร สดับพระธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดศรีวารีน้อย ตำบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” เพื่อฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป และอุดหนุนสินค้าชุมชนบริเวณใกล้วัด กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีตพุทธศาสนิกชนพากันไปวัดในวันธรรมสวนะเพื่อทำบุญ ตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานรักษาศีล สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตตภาวนา สังคมไทยจึงมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ร่วมกับวัดศรีวารีน้อย จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ขึ้น เพื่อฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ และเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย รวมทั้งจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป ตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวทางของพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ สมาชิกในครอบครัวยังสามารถใช้เวลาร่วมกันเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่วางจำหน่ายในบริเวณใกล้วัดเพื่ออุดหนุนคนในชุมชน เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เกิดกระแสเงินหมุนเวียนขึ้นในชุมชนรอบวัด
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ