จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.8

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.8

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.8

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุม ซีคอมเพล็กซ์ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมพิธี

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ สืบราชสันติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 8 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ขณะพระชนมายุ 20 พรรษา ทรงครองราชย์สมบัติเป็นเวลา 12 ปี

ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญ อาทิ ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2489 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆ และทรงเสด็จเยี่ยมชาวจีนในย่านสำเพ็ง พระนคร ส่งผลให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชาวจีนและชาวไทยที่มีมาในอดีตยุติลง และทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน ส่งผลให้เกิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ขึ้น คือ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษา

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ