จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 พร้อมแจกกล้าไม้ และปลูกต้นไม้ให้แก่ส่วนราชการ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 500 กล้า ปลูกต้นไม้ป่าชายเลน จำนวน 500 กล้า ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู) อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยประชาชนสามารถปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ซึ่งสามารถขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ทุกแห่ง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ