จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนคลองบางกะอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ข้าราชการ ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เทน้ำจุลินทรีย์ลงคลองบางปลาเพื่อปรับสภาพน้ำภายในคลอง ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนคลองบางกะอี่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

การจัดโครงการจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนหน้าโรงเรียนคลองบางกะอี่ ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ