จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน รดน้ำขอพรจาก นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ นางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ณ อาคารหอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 และร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย

เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นไปใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี จังหวัดสมุทรปราการตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันสงกรานต์ และเห็นควรสืบสานประเพณีอันดีงามให้ต่อเนื่อง จึงจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดขึ้น

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้พรแก่ผู้ที่มารดน้ำขอพรในครั้งนี้ว่า ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจทำงานเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้มีความเจริญก้าวหน้า และให้ทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ