จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าพร้อมมอบทุนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าพร้อมมอบทุนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าพร้อมมอบทุนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทและพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบางพลีใหญ่ ในพระอารามหลวง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายอำเภอบางพลี นายอำเภอบางเสาธง นายอำเภอพระประแดง พัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

สำหรับในปี พ.ศ.2566 จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนดังกล่าว โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคสบทบกองทุน เป็นจำนวนเงินกว่า 553,000 บาท และนำเงินที่ได้รับจากการสมทบทุนไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท นับเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งเบา ภาระของรัฐบาล โดยเฉพาะเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับการพัฒนา ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาเจริญเติบโต เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ