จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ 3) ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศในยุโรปและอเมริกา เป็นผลให้ชาติไทยคงความเป็นเอกราชตราบจนปัจจุบัน ทรงทะนุบำรุงการพาณิชย์นาวี การติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง จนมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดิน ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศด้วยการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากร ทรงเกื้อกูลกิจการพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เช่น การบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆ เป็นต้น และพระราชทานทรัพย์เก็บรักษาไว้ในถุงแดงเป็นจำนวนหลายหมื่นชั่ง ซึ่งภายหลังได้นำมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติ ในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ร.ศ. 112

ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ