จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาวินัยของข้าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาวินัยของข้าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาวินัยของข้าราชการ

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะกรรมการจริยธรรม ประจำจังหวัดสมุทรปราการ และผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ โรงแรมเมเปิล ศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรในจังหวัด ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึก ในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ