จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นได้นำ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการทุกหมู่เหล่าร่วมสดับพระธรรมเทศนา และร่วมกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566
จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพรชัยมงคลขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันทำความดีถวายและแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย รวมทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวทางของพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ