จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุมโพธิ์ทะเล แกรนด์ฮอลล์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเป็นองค์ประธานงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ณ ลุมพินีสถาน และพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการช่างของไทย ความตอนหนึ่งว่า “ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมือง และของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดี และเพียงพอกับความต้องการ จากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกล ที่มีพระราชดำริถึงความสำคัญของช่างฝีมือ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อทุกคนในสังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้มีฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพราะนั่นหมายถึง คุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทย แม้จะผ่านมาถึง 52 ปีแล้ว ยังคงทันสมัยและนับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติถวาย พระราชสมัญญาพระองค์ท่านให้เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมกับกำหนดให้ วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ