จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมส่งเสริมโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน(Champ)ตามแนวทางD-HOPE

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมส่งเสริมโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน(Champ)ตามแนวทางD-HOPE

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมส่งเสริมโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน(Champ)ตามแนวทางD-HOPE

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) และเพื่อเป็นการกระตุ้นขีดความสามรถของผู้ประกอบการในชุมชน ให้ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป โดยมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของชุมชน อาทิ “กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ” ตามโปรแกรม “เรือท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีสายน้ำ” การสาธิตการทำ ขนมย่างจากใจ ,ปลาแดดเดียวบ้านคลองนาเกลือ, กุ้งเหยียดสมุนไพร , ทองม้วนริมคลอง ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ซึ่งเป็นต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมการค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(CHAMP) ผลิตภัณฑ์เด่นและการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งโดยมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ