จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และพระราชเสนาบดี รองเจ้าคณะจังหวัด ผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ตามที่ได้มีกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ในสนามสอบทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงและกรรมการกำกับห้องสอบ จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 15-17กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่จัดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 จำนวน 214 ราย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ