จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน พร้อมมอบเข็มสดุดี และทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน พร้อมมอบเข็มสดุดี และทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน พร้อมมอบเข็มสดุดี และทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายกองเอกศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี เพื่อเป็นเกียรติยศแก่บุคคลที่ประกอบคุณงามความดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งมอบทุนกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และทุนแม่บ้านมหาดไทย แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 43 ทุน รวมเป็นเงิน 86,000 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก้เจ้าหน้าที่ และเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชน ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป
ทั้งนี้ กองอาสารักษาดินแดน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ปัจจุบันครอบรอบ 69 ปี ปฏิบัติภารกิจภายใต้หลักการที่ว่า การป้องกันประเทศชาติ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ปัจจุบันบทบาทและภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในหลาย ๆ ด้าน ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกหน่วยงาน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ