จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมโครงการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมโครงการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมโครงการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเมเปิล ศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาหรือยกระดับคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายชนินทร์ กาญจนสุชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ผลการประเมิน ในปี 2565 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับ AA จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา และเทศบาลเมืองลัดหลวง และผลผ่านเกณฑ์ในระดับ A จำนวน 25 แห่ง โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นผลคะแนนการประเมินที่สูงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกแห่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต รวมถึงการกำกับดูแลมอบหมายงานภายในองค์กร และการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รวมถึงการสร้างความเข้าใจในข้อคำถาม แบบประเมิน เกณฑ์การประเมิน ให้ผู้ประเมินองค์กร (IIT&EIT) ได้มีความเข้าใจ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ