จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ กปช. ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนงานตามแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ กปช. ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนงานตามแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ กปช. ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนงานตามแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบให้ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี นายบุญเลิศ ชัยจิตตนานนท์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเลขานุการ และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับที่ประชุมรับทราบแผนโครงการปีงบประมาณ 2566 กรมประชาสัมพันธ์ได้กำหนดให้ ส.ปชส. 76 จังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการในพื้นที่ ภายในเดือน มกราคม 2566 เพื่อให้คณะอนุกรรมการแต่ละจังหวัดพิจารณาแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงประเด็นการสื่อสารสำคัญภายในประเทศ 7 ประเด็น ได้แก่ 1. การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 2.การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 3. การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ 4.สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต 5. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 6. การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย 7. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ และเรื่องสื่อสารสำคัญด้านต่างประเทศจำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ BGC Economy เศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่ออนาคตไท 2. Tech Innovation, and Cooperation นวัตกรรม ไฮ-เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศ 3. Health Careความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลก และ 4.Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ