จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า และบริเวณวัดราษฎ์รังสรรค์

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

การจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความสวยงาม สะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ