จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้กล่าวคำบูชาครูเพื่อน้อมรำลึกพระคุณของบูรพาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจา นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี ทำประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ตลอดจนเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ