จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ ปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ ปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ ปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ ขึ้นสู่ยอดเสาธง หน้าพิพิธภัณฑ์ครุฑ โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต นิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับเยาวชน จากโรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา ตามโครงการ “พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566

ปัจจุบัน ค่านิยมของเยาวชน มีการปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการไปตามยุคสมัย เทคโนโลยี สื่อข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย จึงอาจทำให้เยาวชนได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด นำไปสู่การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง และ มีค่านิยมที่ผิดๆได้โดยง่าย การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีศีลธรรม คุณธรรม และเทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยการจัดแสดงนิทรรศการของทางพิพิธภัณฑ์ครุฑ โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต ผ่านเรื่องราว ของ พญาครุฑ สัตว์กึ่งเทพในตำนาน ที่ใช้สื่อความหมาย แทนความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และ ความดีงาม

อีกทั้ง ครุฑ ยังมีความผูกพัน คู่กับบ้านเมือง ประชาชนชาวไทยมาอย่างช้านาน ใช้เป็นสัญลักษณ์ ตราแผ่นดินของไทย คือตรา พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ เทพพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ