จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 1/2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 1/2566

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้หารือในประเด็น ผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) รายการผลการจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดสมุทรปราการประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการค้า เดือนสิงหาคม 2565 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) และโครงการตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ