จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในเขตพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในเขตพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในเขตพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % “ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร” ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานภายในเขตพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการสร้างวินัยจราจร และจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการลดความรุนแรงจากการสูญเสียชีวิตกรณีเกิดอุบัติขึ้น
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ผ่านมา ทั้งในเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่นเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือในช่วงปกติ ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการขับขี่รถจักยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิต ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และต้องการลดปริมาณผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นให้ทุกคน รู้สึกว่าการสวมหมวกนิรภัย การขับขี่ที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องทำ และเป็นหน้าที่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ขึ้น สร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนและสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนเป็นไปด้วยความปลอดภัย ตลอดจนเพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ