จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ  จัดกิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในลำคลองบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างแหล่งอาหาร คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
     จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา และทุกภาคส่วนในสังคม ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหาร คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวม
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ