จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานปลาสลิดบางบ่อ ออนไลน์ทั่วโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานปลาสลิดบางบ่อ ออนไลน์ทั่วโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานปลาสลิดบางบ่อ ออนไลน์ทั่วโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2567

      นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ปลาสลิดบางบ่อ ออนไลน์ทั่วโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณ GRAND HALL ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พานิชย์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ภายในงานชม VTR ส่งเสริมสินค้าบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะสื่อมวลชน พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อขยายช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาสลิดบางบ่อให้มากยิ่งขึ้น พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
      โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรร สนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ของจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวนกว่า 40 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิด สินค้ากลุ่ม OTOP/SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าเครือข่าย MOC Biz Club เป็นต้นนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น กิจกรรมนาทีทองที่ทุกท่านจะสามารถซื้อสินค้าภายในงานได้ในราคาถูก, กิจกรรมจับสลากลุ้นรางวัลทุกวัน มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ตลอดการจัดงาน และในทุกวันยังมีกิจกรรมสาธิตเมนูจากสินค้า G1 จ.สมุทรปราการ จากเชฟชื่อดังทุกวัน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ