จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานงานพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณลานศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรม จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้ร่วมพิธีได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
     รัฐบาลได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตและพระบรมราชวินิจฉัยกำหนดตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยให้ทุกจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมฯ ในห้วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2567
     จังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 และจัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืนต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ