จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่สามเณร จำนวน 89 รูป จากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
     จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง และหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป โดยมีเยาวชนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 89 รูป โดยบรรพชาระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567
     ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ