จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ  จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี เยาวชนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 88 รูป โดยจะบรรพชาระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567
      จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง และหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป
      ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ