จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน

     วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน มอบแก่ข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และอ่านสารนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนผู้ที่ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้คัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
     โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีข้าราชการได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
1.พันตำรวจเอกโสภณ มงคลโสภณรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
2.นายกรีฑา คชโกษัย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
3.นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
4.นางนิภา รุ่งประทีปไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ